Rekrutacja 2019/2020

Zarządzenie Nr 10.2019
wójta gminy Czernichów

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów na rok szkolny  2019/2020

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 994) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Wójt Gminy Czernichów zarządza, co następuje:

§ 1.1. Ustala się harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dotyczącym  roku szkolnego 2019/2020 do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów.

2.      Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w ust. 1 określa:

1)      dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych                    – załącznik nr 1,

2)      dla szkół podstawowych – załącznik nr 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czernichów  oraz na tablicach ogłoszeń przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 10.2019

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 28 stycznia 2019 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz                 z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                  w postępowaniu rekrutacyjnym od 20 lutego do 20 marca 2019 roku od 6 do 10 maja 2019 roku
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 21 do 29 marca 2019 roku od 13 do 17 maja  2019 roku
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                  i kandydatów niezakwalifikowanych 5 kwietnia 2019 roku 21 maja 2019 roku
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  do 12 kwietnia 2019 roku  do 24 maja 2019 roku
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 kwietnia 2019 roku 29 maja 2019 roku

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 10.2019

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 28 stycznia 2019 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 20 lutego do 20 marca 2019 roku od 6 do 10 maja 2019 roku
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 21 do 29 marca 2019 roku od 13 do 17 maja  2019 roku
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                   i kandydatów niezakwalifikowanych 5 kwietnia 2019 roku 21 maja 2019 roku
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  do 12 kwietnia 2019 roku  do 24 maja 2019 roku
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 kwietnia 2019 roku 29 maja 2019 roku

 

Szkoła Podstawowa w Rusocicach zaprasza do zapisów do klasy pierwszej

Karta zgłoszenia

Od 20 lutego 2019 szkoła prowadzi rekrutację do oddziału przedszkolnego

  • dzieci 6-letnie objęte ustawowo obowiązkiem rocznego przygotowania przedszk.
  • dzieci młodsze

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dokumenty do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły

Wniosek rekrutacyjny

Deklaracja

Wola