Zarządzenie Nr 9.2021
wójta gminy Czernichów

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów na rok szkolny  2021/2022

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 994) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Wójt Gminy Czernichów zarządza, co następuje:

§ 1.1. Ustala się harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dotyczącym  roku szkolnego 2021/2022 do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów.

2.      Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w ust. 1 określa:

1)      dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych                    – załącznik nr 1,

2)      dla szkół podstawowych – załącznik nr 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czernichów  oraz na tablicach ogłoszeń przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 9.2021

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 26 stycznia 2021 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz                 z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                  w postępowaniu rekrutacyjnym od 22 lutego do 19 marca 2021 roku od 4 do 7 maja 2021 roku
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 22 do 26 marca 2021 roku od 10 do 14 maja  2021 roku
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                  i kandydatów niezakwalifikowanych 29 marca 2021 roku 17 maja 2021 roku
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  od 29 do 31 marca 2021 roku  od 17 do 21 maja 2021 roku
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 7 kwietnia 2021 roku 24 maja 2021 roku

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 9.2021

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 26 stycznia 2021 r.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 22 lutego do 19 marca 2021 roku od 4 do 7 maja 2021 roku
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 22 do 26 marca 2021 roku od 10 do 14 maja  2021 roku
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                   i kandydatów niezakwalifikowanych 29 marca 2021 roku 17 maja 2021 roku
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  od 29 do 31 marca 2021 roku  od 17 do 21 maja 2021 roku
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 7 kwietnia 2021 roku 24 maja 2021 roku