Regulamin uczniowski

przepisy ogólne

 1. Na terenie szkoły obowiązują postanowienia zawarte w Statucie Szkoły. Uczeń i rodzice oraz opiekunowie prawni ucznia zobowiązani sa do zapoznania się z w/w dokumentem i przestrzegania go.
 2. Uczeń swoją postawą ma godnie reprezentować szkołę, do której uczęszcza, szanować jej pracowników i uczniów.
 3. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, zobowiązany jest dbać o zdrowie i bazpieczeństwo własne i swoich kolegów. Każdy najmniejszy wypadek należy zgłaszać nauczycielowi.
 4. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne.
 5. Uczeń może opuścić szkołę przed zakończeniem zajęć, po zwolnieniu go przez nauczyciela jedynie na podstawie pisemnego zaświadczenia od rodziców lub opiekunów prawnych.
 6. Jeżeli uczeń samowolnie opuści szkołę, odpowiedzialność za to ponoszą w pełni jego rodzice lub opiekunowie prawni. Opuszczone lekcje nie mogą być usprawiedliwione.
 7. W przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego uczeń może być zwolniony z dalszych zajęć po uprzednim powiadomieniu i sprowadzeniu rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Do czasu przybycia rodziców lub opiekunów uczeń przebywa pod opieką szkoły.
 8. Uczeń jest zobowiązany przez cały czas przebywania w szkole do noszenia zamiennego obuwia.
 9. Obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów, np. petard, ostrych narzędzi, laserów.
 10. Za rzeczy wartościowe, przedmioty porzucone przez ucznia szkoła nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem i kradzieżą.
 11. W przypadku konieczności wniesienia wartościowych rzeczy na teren szkoły należy je zdeponować u nauczyciela.
 12. Uczeń zobowiązany jest do zostawienia pomieszczeń, w których przebywa, w należytym porządku. Ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa, niszczenia majątku szkolnego.
 13. Kazdy uczeń zobowiązany jest do noszenia „zeszytu korespondencji” lub dzienniczka. Wszelkie informacje wpisane przez nauczyciela muszą być podpisane przez rodziców ucznia lub opiekunów prawnych i bezzwłocznie przedstawione nauczycielowi do wglądu.
 14. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane przez ich dziecko na terenie szkoły.
 15. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do dopilnowania realizacji obowiązku szkolnego ucznia i śledzenia jego postępów w nauce, wspierania szkoły w procesie wychowawczym, usprawiedliwienia każdej nieobecności w terminie dwóch tygodni licząc od ostatniego dnia nieobecności.
 16. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz noszenia biżuterii i ozdób.
 17. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy. Dziewczęta obowiązuje czarna lub granatowa spódnica i biała bluzka. Chłopców obowiązują czarne lub granatowe spodnie i biała koszula.
 18. Obowiązuje zakaz używania w szkole telefonów komórkowych.

Regulamin sal lekcyjnych

 1. Uczniowie wchodzą do sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia i zajmują swoje miejsca.
 2. Obowiązkiem ucznia jest aktywne uczestniczenie w lekcji i wykonywanie poleceń nauczyciela nawet wówczas, gdy zgłosił nieprzygotowanie.
 3. Podczas zajęć obowiązuje zakaz opuszczania sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela.
 4. Bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych znajdujących się w sali, otwierać szafek, szuflad.
 5. Obowiązuje zakaz huśtania się na krzesłach, siadania na ławkach i parapetach.
 6. Do obowiązków ucznia należy dbanie o wygląd sali, w której przebywa.
 7. Po zakończeniu zajęć uczeń zobowiązany jest do:* pozostawienia swojego miejsca w czystości,

  * rozliczenia się z powierzonych mu pomocy naukowych.

 8. Do obowiązków dyżurnego należy:* utrzymanie w czystości tablicy,

  * otwarcie okien po zakończeniu zajęć.