Uchwałą Nr LXIV/941/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2023 r. Gminie Czernichów przyznano dofinansowanie w kwocie 26 480,00 zł na realizację projektu „Już pływam” w ramach zadania zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Otrzymane środki stanowią 49,13 % wartości zadania w ramach którego uczniowie klas IV szkół podstawowych z terenu Gminy Czernichów będą korzystali z zajęć dodatkowych na pływalni w Ośrodku Sportu i Rekreacji Fundacji im. ks. Siemaszki w Piekarach.

Projekt ma na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu zajęć lekcyjnych poprzez nabycie przez dzieci umiejętności pływackich, jak i upowszechnianie kultury fizycznej w regionie oraz promowanie aktywności ruchowej, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego (49,13 %), Gminy Czernichów oraz rodziców (50,87 %).