Regulamin Rady Rodziców
Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Rusocicach
na podstawie art. 53, 54 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku (z późniejszymi zmianami).
1.Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do:
a) reprezentowania rodziców wobec dyrektora i rady pedagogicznej,
b) ułatwiania szkole współpracy z rodzicami w sprawach zwiazanych z nauką i wychowaniem uczniów,
c) współdziałania ze szkołą w stałym polepszaniu warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej i jej wyników.
2.Rada Rodziców działa w ścisłym porozumieniu z dyrektorem szkoły.
3.Radę Rodziców stanowią delegaci rad klasowych rodziców.
4.Rada klasowa rodziców składa się z trzech osób, wybieranych w głosowaniu jawnym na ogólnym zebraniu klasowym rodziców.
5.Spośród rad klasowych poszczególnych klas zostaje wybrany w tajnym głosowaniu przedstawiciel do Szkolnej Rady Rodziców. Prawo głosu mają wszyscy obecni na zebraniu klasowym.
6.W skład klasowej rady rodziców wchodzi z urzędu wychowawca klasy.
7.Klasowa rada rodziców wybiera ze swojego grona przewodniczącego i skarbnika.
8.Zebrania klasowe rodziców odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku szkolnym.
9.Zebranie zwołuje klasowa rada rodziców w porozumieniu z wychowawcą klasy lub wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
10.Najwyższym wyrazicielem woli rodziców jest zebranie ogólne, które powinno być zwoływane co najmniej raz na 2 lata.
11.Do zadań ogólnego zebrania rodziców należy:
a) wybór członków Rady Rodziców,
b) wybór Komisji Rewizyjnej,
c) przyjęcie sprawozdania z działalności ustępującej Rady Rodziców i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
12.Kadencja Rady Rodziców trwa 2 lata. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i konstytuowania się nowej. Członkowie Rady, nie biorący aktywnego udziału w jej pracach, mogą być odwołani przed upływem kadencji przez zebranie klasowe rodziców lub Radę Rodziców. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków Rady powinni być powołani nowi członkowie przez klasowe zebranie rodziców.
13.Członkowie Rady Rodziców i jej organów pełnią swoje funkcje honorowo.
14.Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym wybiera Prezydium, w skład którego wchodzą przewodniczacy, jego zastępca, sekretarz i skarbnik. Ponadto w skład prezydium wchodzi 2-5 członków oraz dyrektor szkoły.
15.Prezydium Rady Rodziców opracowuje plan działalnosci na dany rok szkolny wraz z planem finansowo-gospodarczym oraz ramowe wytyczne do pracy klasowych rad rodziców.
16.Zebrania Prezydium Rady Rodziców szkoły odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.
17.Uchwały wszystkich zebrań zapadają większością głosów.
18.Dokumentacja z pracy Rady Rodziców przechowywana jest w kancelarii szkoły.
19.Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczane na określone cele. Dysponuje nimi Prezydium na podstawie preliminarza na dany rok szkolny.
20.Wszelkie pomoce, urządzenia zakupione z funduszu Rady Rodziców stają się własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji.
21.Fundusz Rady Rodziców stanowią dobrowolne składki rodziców, dochody osiagane z imprez organizowanych przez radę, darowizny i dotacje.
22.Zebraniem funduszy z dobrowolnych składek zajmuje się skarbnik Rady Rodziców.
23.Rada Rodziców prowadzi własną rachunkowość wg przepisów regulujących sposób rachunkowosci.
24.Komisja Rewizyjna co najmniej raz w roku sprawdza wykonanie planu finansowo-gospodarczego, prowadzenie rachunkowości, zgodność obrotów i sald na rachunku bankowym Rady Rodziców z dokumentami, celowość i prawidłowość wydatków Rady Rodziców.
25.Rada Rodziców wspłdziała ze szkołą i udziela jej pomocy w zakresie:
a) szerzenia wsród rodziców wiedzy pedagogicznej,
b) uświadamiania rodzicom konieczności regularnego posyłania dzieci do szkoły, zapewnienia im w domu odpowiedniej atmosfery wychowawczej i warunków do nauki i odrabiania zadań domowych,
c) oddziaływania na rodziców, którzy zaniedbują swoje obowiązki względem dzieci lub niewłaściwie wpływają na nie,
d) organizowania pomocy wychowawczo-opiekuńczej i materialnej dla sierot i innych dzieci,
e) pomocy w organizowaniu wycieczek,
f) pomocy w organizowaniu prac użytecznych dla szkoły i środowiska,
g) pomocy w przygotowaniu i organizacji pomocy naukowych,
h) pomocy w prowadzeniu Dni Sportu, balów noworocznych, Dni Dziecka i innych imprez.