Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wniosek do Samorządowego Przedszkola w Rusocicach zostały zakwalifikowane do przedszkola.

Rodzice obowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia ich dziecka do przedszkola wyrażonej we wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia 2022r .

UWAGA! brak pisemnego potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu i skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych do przyjęcia. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną w dniu 7 kwietnia 2022 r .

Druk potwierdzenia woli:

wersja ODT do edycji

wersja PDF